Soutěžní podmínky

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

 

1. Pořadatel a organizátor soutěže

 

1.1. Pořadatelem soutěže je společnost (dále jen „pořadatel“) je společnost Nábytek Elegance, adresa Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3, 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218694, IČ 02394782 (dále jen „pořadatel“).

 

1.2. Organizátorem soutěže je společnost NETSTEP s.r.o., IČO: 01793624, se sídlem: Lidická 20, Prostějov, 796 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 79371 (dále jen „provozovatel“).

 

2. Místo konání a doba trvání soutěže

 

2.1. Soutěž probíhá na území České republiky.

 

2.2. Doba trvání soutěže je od 5. května 2016 do 31.8.2016

 

 

3. Podmínky účasti

 

3.1. Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“).

 

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, zaměstnanci organizátora a osoby k výše uvedeným osobám ve vztahu osoby blízké.

 

3.3. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.

 

3.4. Podmínkou účasti s možností výhry ve fotografické soutěži je odeslání fotografie na téma stanovené v informacích o soutěži. Každý soutěžící může soutěžit s maximálně 1 fotografií. Za účastníka jste považování i tehdy, pokud jakékoliv nahrané fotografii v soutěži dáte svůj hlas.

 

3.5. Pro účast ve fotografické soutěži se musíte zaregistrovat k odběru newsletteru prostřednictvím platné e-mailové adresy.

 

 

4. Průběh soutěže

 

4.1. Do fotografické soutěže jsou zařazeny fotografie s domácími mazlíčky. Tyto se průběžně zveřejňují na firemním blogu a na Facebooku.

 

4.2. Každý soutěžící může do soutěže zaslat maximálně jednu fotografii dle pokynů v zadání soutěže. Fotografie nesmí poškozovat dobré jméno pořadatele soutěže a nesmí porušovat zákony ČR. Zároveň nesmí obsahovat pornografii či neúměrné násilí.

 

4.3. Pořadatel soutěže má právo vyřadit jakoukoliv fotografii ze soutěže.

 

4.4. Soutěžící potvrzuje, že fotografii pořídil sám a osoby zachycené na fotografii mu udělily právo na zveřejnění.

 

4.5. Zasláním fotografií do soutěže udělujete právo pořadateli s nimi libovolně nakládat. Pořadatel může zaslané fotografie používat bez dalšího souhlasu účastníka soutěže.

 

4.6. Z 5-ti nejoriginálnějších soutěžních příspěvků / fotografií, které budou vybrány po ukončení soutěže určí výherce hlasování formou LIKE a dalších pozitivních ikonek (Super, Paráda) na Facebooku do 30.9.2016 a poté bude rozhodnuto počtem hlasů o vítězích. Ceny vyhrají soutěžící dle pořadí hlasů. Soutěžící s nejvyšším počtem hlasů na blogu získává 4. výherní cenu.

 

4.7. Pokud budou mít 2 soutěžící stejný počet hlasů, umístí se na lepším místě ten, který daného počtu hlasů dosáhl dříve.

 

4.8. Každý účastník může pro jednu fotografii hlasovat pouze jednou.

 

 

5. Výhry

 

5.1. Výhry v soutěži jsou uvedeny v pokynech o soutěži na blogu a Facebook stránce.

 

5.2. Pořadatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v informacích o soutěži nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně pořadatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

 

5.3. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu.

 

5.4. Výherci budou zveřejněni na facebookové stránce pořadatele a bude jim zaslána zpráva s oznámením o výhře. Zpráva s oznámením o výhře bude obsahovat buď sdělení o tom, do kdy bude pořadatel kontaktovat výherce a kontaktní údaje pořadatele nebo pokyny pro předání výhry. Nepřevzaté výhry propadají bez náhrady pořadateli.

 

 

6. Ochrana osobních údajů

 

6.1. Účastí v soutěži uděluje soutěžící organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“). Poskytnutí údajů je dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou pro účast v soutěži.

 

6.2. Správcem osobních údajů je organizátor soutěže uvedený v čl. 2.2 těchto Pravidel.

 

6.3. Účelem zpracování osobních údajů je vedení evidence soutěžících pro marketingové účely, umožnění předání výhry a zasílání komunikace se soutěžícími (včetně marketingové a obchodních sdělení).

 

6.4. Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány výhradně v souladu se zákonem, tj. budou shromažďovány pouze ty údaje, které odpovídají výše uvedenému účelu a budou uchovávány po dobu 5 let od zapojení do soutěže. Soutěžící souhlasí s tím, aby údaje zpracovávané o jeho osobě byly organizátorem předány pořadateli soutěže pro účely předání výhry případně pro další zpracování v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech.

 

6.5. Soutěžící má právo požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů a organizátor povinnost mu/jí tuto informaci předat. Dále má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a právo požadovat od organizátora vysvětlení domnívá-li se, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem. V případě, že se domnívá, že došlo k rozporu s právem nebo jeho/její oprávněnými zájmy, má právo od organizátora požadovat nápravu vzniklé situace, zejména zablokování, opravu, nahrazení nebo odstranění osobních údajů. Kromě práva požadovat vysvětlení je soutěžící oprávněn/a obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s tím, aby na jím/jí uvedené údaje pro elektronickou komunikaci (e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu apod.) byla organizátorem nebo pořadatelem soutěže zasílána obchodní sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Tento souhlas může kdykoliv zdarma odvolat zasláním e-mailové zprávy z jím/jí používané emailové adresy na e-mailovou adresu organizátora (pro odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení organizátora) a e-mailovou adresu pořadatele uvedenou v informacích o soutěži (pro odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení pořadatele) s uvedením slova „Nezasílat“ v předmětu zprávy.

 

 

7. Závěr

 

7.1. Soutěž se řídí českým právním řádem, zejm. ustanoveními § 2887 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

7.2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla kdykoli jednostranně měnit nebo změnit výhry v soutěži, soutěž odvolat odložit nebo přerušit. Změna pravidel je účinná okamžikem zveřejnění na stránkách.

 

7.3. Soutěžící, který/á poruší některé z ustanovení těchto pravidel, bude ze soutěže vyloučen bez nároku na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži.

 

7.4. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě nejasností nás můžete kdykoliv kontaktovat e-mailem na adrese soutez[zavinac]nabytek-elegance[tecka]cz

 

 

 

V Praze dne 1.5.2016


Kategorie nábytku
12 300
produktů
Celkový počet produktů v nabídce.
140
novinek
Počet nově přidaných produktů do naší nabídky.
797
zákazníků
Počet nyní nakupujících zákazníků.
Zasílání novinek

Přihlaste se k odběru novinek a my Vás budeme pravidelně informovat o zajímavých akcích, slevách a novinkách.

Poslední newsletter